foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
“เป็นผู้นำอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีด้านธุรกิจค้าปลีกของประเทศ” “To be a Leader for Dual Vocational Education College of Thailand ”Read More...

หนังสือเวียน

การประกันคุณภาพภายใน

การวัดผลและประเมินผล

จำนวนผู้เยี่ยมชม

4513345
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
371
1547
5989
9328
44627
75378
4513345

3.58%
8.50%
0.42%
0.38%
0.05%
87.07%

Your IP:3.233.242.204

GoStats hits counter.

พันธกิจ (Mission Statement) สำนักบริหารวิชาการ

 

M1 :   พัฒนาระบบการบริหารหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็น

 

           สำคัญแบบฐานสมรรถนะ

 

M1 :   Development : Competency based Curriculum ,

 

           Learning , Measurement  , Evaluation

 

M2 :  พัฒนาบุคลากร สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่

 

          ตอบสนองต่อการบริหารหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็น

 

          สำคัญแบบฐานสมรรถนะ

 

M2    Development : Teacher , Media , Technology ,

 

          Learning Resources

 

M3 :   พัฒนาระบบการผลิตนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  และ

 

           ผลงานวิชาการ/วิชาชีพ ที่สอดคล้องกับ

 

           ความต้องการของภาคธุรกิจ และใช้ประโยชน์กับ

 

           การเรียนการสอน

 

 

 

M3 :  Innovation , Research , Invention

 

           M3.1  System Development

 

          M3.2  Response to Business Need and Learning & Teaching Usage   

M4 :  สร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 

          กับสถานประกอบการ และสถาบันการศึกษาทั้ง

 

          ภายในประเทศ และภูมิภาคอาเซียน

 

M4 :   Development Network with Industry and

 

           Educational Institute in Country and Aboard 

 

M5 :  พัฒนาคนให้มีความสุขในการทำงาน และ

 

          นำค่านิยมในการทำงานของบริษัท CP ALL

 

          มาสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กร

 

M5 :  Development happy workplace and Org. Culture

 

M6 :  สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน และปรับปรุง

 

          กระบวนการทำงานด้วยแนวคิด TQM เพื่อมุ่งสู่

 

          ความเป็นเลิศตามกรอบรางวัล TQA

 

M6 :  Development  Work  Standard  and  Process

 

          Improvement   by  TQM  to  TQA

 

M7 :  บริหารงบประมาณค่าใช้จ่าย และวางรากฐานให้มี

 

          รายได้เลี้ยงตัวเองได้ในอนาคต

 

M7 :  Performance based Budgeting Management

 

          and Prepare to Budgeting Management by Self

 

Login Form