สำนักวิชาการได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "มาตรฐานอาชีพธุรกิจค้าปลีกสู่การพัฒนาหลักสูตรรายวิชา" เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00น.-16.00 น.ณ ห้องประชุมชั้น 5 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดย รศ.ประวิทย์  แซ่เตีย ที่ปรึกษาวิทยาลัยฯ ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีและ ให้แนวคิดการปฏิบัติงานเป็นทีมโดยการอบรมครั้งนี้ได้รับความรู้ประสบการณ์จากวิทยากร คุณปิ่นบงกช  วิรชา ผู้อำนวยการสำนักฝึกอาชีพ ได้มาให้ความรู้ด้านมาตรฐานอาชีพ มาตรฐานพนักงานร้าน และมาตรฐานระดับผู้ช่วยระดับ 2 โดยเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์และสมรรถนะรายวิชาธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ 1-5 เพื่อนำไปสู่การบูรณาการกับทุกรายวิชาและการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป

ประมวลภาพมาตรฐานอาชีพธุรกิจค้าปลีกสู่การพัฒนาหลักสูตรรายวิชา  ภาคเรียนที่1/2559