สำนักวิชาการจัดให้มีการฝึกอบรมเทคนิคการเขียนรายงานวิจัยและบทความทางวิชาการเพื่อพัฒนาครูหรือบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะความสามารถในการเขียนรายงานหรือบทความวิจัยได้ถูกต้องตามหลักวิชาการและได้รับการเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศหรือนานาชาติต่อไป

           โดยได้รับความกรุณาจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.มาเรียม  นิลพันธุ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และท่านอาจารย์พรรณภัทร ปลั่งศรีเจริญสุข อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 404-405 และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 203-204 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์