เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ มีกิจกรรมประชุมผู้ปกครองและรับผลการเรียน
ผอ.วิเชียร เนียมน้อม ได้มอบของที่ระลึกให้กับผู้ปกครองและนักเรียนสาขางานไฟฟ้ากำลังที่ได้สร้างชื่อเสียง
ให้กับวิทยาลัยฯ ได้เป็นตัวแทนจังหวัดนนทบุรีไปแข่งขันระดับภาคสาขางานติดตั้งไฟฟ้า
และสาขางานเครื่องปรับอากาศที่จังหวัดฉะเชิงเทรา