เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ห้องประชุม 111 ดร.กิตติ นำทีมคณะผู้ทำงาน
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก (พนักงานขาย ระดับ 2 และ 3) ประชุมร่วมกับ
ตัวแทนจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อทราบแนวทาง และวางแผน
จัดการทดสอบฯ โดยจะเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่ มกราคม 2561 เป็นต้นไป