เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม 2561 แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก ได้จัดโครงการทัศนศึกษาดูงาน
ให้กับนักเรียน ปวช. ชั้นปีที่ 2 (กลุ่ม B) จำนวน 216 คน ณ บริษัท ยาคูลท์ ประเทศไทย จำกัด
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการตลาด อันจะสามารถนำความรู้ไปใช้
สำหรับการเรียน และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป