คณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ นำโดยอาจารย์วิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และ อาจารย์วรเชษฐ์ ธรรมวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
นำคณาจารย์ของวิทยาลัยฯ 61 คนเข้าร่วมแข่งขันการประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 11
จัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยสรุปรางวัลดังนี้ รางวัลระดับดีมาก 26 คน รางวัลระดับดี 25 คน และระดับผ่าน 10 คน