foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
“เป็นผู้นำอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีด้านธุรกิจค้าปลีกของประเทศ” “To be a Leader for Dual Vocational Education College of Thailand ”Read More...

หนังสือเวียน

การประกันคุณภาพภายใน

การวัดผลและประเมินผล

จำนวนผู้เยี่ยมชม

4513336
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
362
1547
5980
9328
44618
75378
4513336

3.58%
8.50%
0.42%
0.38%
0.05%
87.07%

Your IP:3.233.242.204

GoStats hits counter.

ข้อมูลทั่วไป

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  เป็นสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาเอกชน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  เขต  1 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)    โดยซื้อกิจการมาจากโรงเรียนกรุงเทพเทคนิคนนท์ และตั้งในนาม บริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จำกัด เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม  2547  และได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนกรุงเทพเทคนิคนนท์ เป็น โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2547  ต่อมา วันที่ 11 มกราคม 2551

ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550  ให้โรงเรียนฯ มีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีคณะกรรมการบริหาร  และเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2555 ได้ขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียน หมวด 1 ชื่อประเภทระดับการศึกษา เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ เป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์   วิทยาลัย ได้ดำเนินการเปิดรับนักเรียนนักศึกษาใหม่ตั้งแต่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นมา  โดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทวิภาคี    ซึ่งเป็นการเรียน การสอนโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ เรียนทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการตลอดเวลาของหลักสูตร  

                                                           

 

 

ตั้งอยู่เลขที่  20/29  หมู่ที่  2  ซ.งามวงศ์วาน 23 (ซอยวัดบัวขวัญ)   ถนน  งามวงศ์วาน 

ตำบล  บางเขน                   อำเภอเมืองนนทบุรี     จังหวัด   นนทบุรี     รหัสไปรษณีย์   11000

โทรศัพท์  0-2821-2555  โทรสาร  0-2591-9126   Website  www.panyapiwat.ac.th

 

สีประจำโรงเรียน                    ส้ม - เขียว

ปรัชญาธุรกิจ ซีพี ออลล์    “ปรารถนารอยยิ้มจากลูกค้าด้วยทีมงานที่มีความสุข”

ปรัชญาการจัดการศึกษา  “ มุ่งสร้างเยาวชนสู่มืออาชีพ

 

วิสัยทัศน์            “ เป็นผู้นำอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีด้านธุรกิจค้าปลีกของประเทศ ”

 

อัตลักษณ์ 
   “ เรียนรู้ไม่ลดละ  มีทักษะหลากหลาย ใจรักบริการ ก้าวทันเทคโนโลยี  เป็นคนดีศรีสังคม “

 คุณธรรมอัตลักษณ์  

   " ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย "

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคีด้วยหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ

2. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียน และผ่านระบบทางไกล อย่างมีประสิทธิภาพ

3. สร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยให้บุคลากรทำงานอย่างมีความสุขและส่งเสริมความสามารถด้านนวัตกรรม

4. บริหารการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน สอศ. สมศ. หลักธรรมาภิบาล และ  กรอบรางวัลคุณภาพ TQA    

5. สร้างความตระหนักให้นักเรียนและบุคลากรมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

 

Login Form