JoomlaTemplates.me by WebHostArt.com
 

         โครงการปฐมนิเทศการเข้าใช้บริการห้องสมุดนักเรียน
         ระดับชั้นปวช.ปีที่1 ปีการศึกษา 2560
 (ล่าสุด)

         ยินดีต้อนรับนักเรียนปวช.ปีที่1ทุกคน วิทยบริการ
         ได้จัดโครงการปฐมนิเทศการเข้าใช้ห้องสมุดเพื่อ
         นักเรียนจะได้มีความรู้พื้นฐานในการเข้าใช้ห้องสมุด 

        โครงการสัปดาห์ห้องสมุด "อ่านเถิดเด็กไทย อ่านถวาย
        เจ้าฟ้านักอ่าน" ปีการศึกษา 2559

       โครงการสัปดาห์ห้องสมุดจัดขึ้นในวันที่ 12-16กันยายน
       2559 สร้างความสนุกสนานและให้ความรู้เกี่ยวกับสมเด็จ
       พระเทพรัตนราช สุดาสยามบรมราชกุมารี

    โครงการสัปดาห์ห้องสมุด "เตรียมความพร้อมสู่
    ประชมอาเซียน" ปีการศึกษา 2558

    โครงการสัปดาห์ห้องสมุดจัดขึ้นในวันที่ 19-22
    มกราคม 2559 สร้างความสนุกสนานและให้
    ความรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียน