ประวัติวิทยบริการ

หมวด: ประวัติวิทยบริการ เผยแพร่เมื่อ: วันอาทิตย์, 16 พฤศจิกายน 2557 เขียนโดย Super User

ความเป็นมา

      ศูนย์วิทยบริการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้เริ่มดำเนินการพร้อมกับการก่อตั้งโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์
เทคโนธุรกิจในปีการศึกษา 2548 ซึ่งในปีการศึกษา 2555 โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

      สถานที่ตั้งศูนย์วิทยบริการอยู่บริเวณอาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 101 เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20
มิถุนายน พ.ศ. 2548 มีเนื้อที่ 295.2 ตรม. จัดเป็นห้องสมุดขนาดกลาง และในปีการศึกษา 2554 ได้มีการเปลี่ยนแปลง
ชื่อจากเดิม ห้องสมุดเป็นศูนย์วิทยบริการ

 

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์รวมของแหล่งการศึกษาค้นคว้า เพื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีชีวิตชีวา

 

    ฮิต: 558