บุคลากร

พิมพ์

แผนกเทคโนโลยีการศึกษาและวิทยบริการ

 

นายอำนาจ  ทับลา
หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีการศึกษาและวิทยบริการ

 

นางวนิดา  หวังจิตต์
อาจารย์แผนกเทคโนโลยีการศึกษา
และวิทยบริการ

นางสาวอรวรรณ  แซ่อึ้ง
อาจารย์แผนกเทคโนโลยีการศึกษา
และวิทยบริการ