แหล่งความรู้นวัตกรรม

  โครงการประจำปี

  002165110
  วันนี้
  เมื่อวานนี้
  สัปดาห์นี้
  สัปดาห์ที่แล้ว
  เดือนนี้
  เดือนที่แล้ว
  ทั้งหมด
  490
  637
  5222
  1024113
  22604
  26673
  2165110

  ไอพีเครื่องคุณ: 54.144.55.253
  2021-11-27 20:53

  ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐฯ

  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  http://www.lib.ku.ac.th

  สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  http://www.library.kku.ac.th

  ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  http://www.car.chula.ac.th

  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  http://library.cmu.ac.th

  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

  http://lib.tsu.ac.th   

  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  http://library.tu.ac.th

  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

  http://www.lib.nu.ac.th

  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

  http://www.lib.buu.ac.th

  สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  http://www.library.msu.ac.th

  หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

  http://www.li.mahidol.ac.th

  สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  http://www.lib.ru.ac.th
  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง http://www.lib.ru.ac.th/trang

  สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

  http://lib.swu.ac.th

  หอสมุดสาขาวังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

  http://www.thapra.lib.su.ac.th

  หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

  http://www.snamcn.lib.su.ac.th

  สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

  http://tanee.psu.ac.th

  สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

  http://www.clib.psu.ac.th  

  สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  http://www.odi.stou.ac.th

  สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  http://lib.ubu.ac.th

  สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  http://library.kmutnb.ac.th

  สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  http://www.lib.kmitl.ac.th

  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  http://www.lib.kmutt.ac.th

  สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  http://library.nida.ac.th  

  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  http://clm.wu.ac.th

  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

  http://library.sut.ac.th

  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

  http://www.library.mju.ac.th 

  ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน

  สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

  http://library.bu.ac.th

  ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเอแบค

  http://library.au.ac.th

  หอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม

  http://library.spu.ac.th

  หอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ

  http://lib.payap.ac.th

  ห้องสมุดโรงเรียน

  Digital Library for SchoolNet

  http://www.school.net.th/library/

  ห้องสมุดอิเลคทรอนิค - ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย กรมการศึกษานอกโรงเรียน

  http://elibrary.nfe.go.th/

  ห้องสมุด โรงเรียนสวนกุหลาบ

  http://library.sk.ac.th

  ห้องสมุด โรงเรียนเซ็นต์คาเบรียล

  http://sglib.cjb.net

  ห้องสมุด โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

  http://www.act.ac.th/service/lib/index.html

  ห้องสมุดอื่นๆ ที่น่าสนใจ

  หอสมุดแห่งชาติ

  http://www.nlt.go.th
  ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม http://library.moj.go.th
  ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ศาลยุติธรรม http://www.library.coj.go.th
  ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงพลังงาน http://elibrary.energy.go.th
  ห้องสมุดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม http://library.tisi.go.th
  ห้องสมุดสำนักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) http://elibrary.trf.or.th
  ห้องสมุดและจดหมายเหตุ ธนาคารแห่งประเทศไทย http://www.bot.or.th/Thai/LibraryAndArchives
  ห้องสมุดรัฐสภา http://www.parliament.go.th/library
  ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย http://www.maruey.com
  ห้องสมุดธรรมะ มูลนิธิบ้านอารีย์ http://www.baanaree.net
  ห้องสมุดธรรมะออนไลน์ http://www.dhammaonlinelibrary.com
  ห้องสมุดไทย http://www.thailibrary.co.cc
  ห้องสมุดทีเคออนไลน์ - TK park http://www.tkpark.or.th/tha/library_book
  ห้องสมุดดาราศาสตร์ - สมาคมดาราศาสตร์ไทย http://thaiastro.nectec.or.th/library/library.html
  ห้องสมุดงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) http://www.riclib.nrct.go.th
  ห้องสมุดความรู้การเกษตร - กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ http://www.doae.go.th/library
  ห้องสมุดความรู้ -โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา http://web.ku.ac.th/nk40/nk/lib
  ห้องสมุดการ์ตูน แอนิเมชั่น สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก http://www.cartoonthai.in.th/library.html
  ห้องสมุดกองบัญชาการกองทัพบก http://library.rta.mi.th
  ห้องสมุดกรมทรัพย์สินทางปัญญา http://www.ipthailand.go.th/ipl/\
  ห้องสมุดกฎหมาย สำนักงานกรรมการกฤษฎีกา http://www.krisdika.go.th
  ห้องสมุดองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก http://www.thaiveterans.mod.go.th/wvoth/lib_ple/Library-index.html
  ศูนย์วิทยบริการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข http://elib.fda.moph.go.th/library
  Copyright © 2018 พัฒนาระบบ โดย ฝ่ายบริการวิชาการ แผนกเทคโนโลยีการศึกษาและวิทยบริการ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์