หมวด: รวมเว็บห้องสมุด เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 17 พฤศจิกายน 2557 เขียนโดย Super User

ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐฯ

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://www.lib.ku.ac.th

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

http://www.library.kku.ac.th

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

http://www.car.chula.ac.th

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

http://library.cmu.ac.th

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

http://lib.tsu.ac.th   

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

http://library.tu.ac.th

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

http://www.lib.nu.ac.th

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

http://www.lib.buu.ac.th

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

http://www.library.msu.ac.th

หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

http://www.li.mahidol.ac.th

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

http://www.lib.ru.ac.th
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง http://www.lib.ru.ac.th/trang

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

http://lib.swu.ac.th

หอสมุดสาขาวังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

http://www.thapra.lib.su.ac.th

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

http://www.snamcn.lib.su.ac.th

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

http://tanee.psu.ac.th

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

http://www.clib.psu.ac.th  

สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

http://www.odi.stou.ac.th

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

http://lib.ubu.ac.th

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

http://library.kmutnb.ac.th

สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

http://www.lib.kmitl.ac.th

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

http://www.lib.kmutt.ac.th

สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

http://library.nida.ac.th  

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

http://clm.wu.ac.th

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

http://library.sut.ac.th

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

http://www.library.mju.ac.th 

ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

http://library.bu.ac.th

ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเอแบค

http://library.au.ac.th

หอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม

http://library.spu.ac.th

หอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ

http://lib.payap.ac.th

ห้องสมุดโรงเรียน

Digital Library for SchoolNet

http://www.school.net.th/library/

ห้องสมุดอิเลคทรอนิค - ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย กรมการศึกษานอกโรงเรียน

http://elibrary.nfe.go.th/

ห้องสมุด โรงเรียนสวนกุหลาบ

http://library.sk.ac.th

ห้องสมุด โรงเรียนเซ็นต์คาเบรียล

http://sglib.cjb.net

ห้องสมุด โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

http://www.act.ac.th/service/lib/index.html

ห้องสมุดอื่นๆ ที่น่าสนใจ

หอสมุดแห่งชาติ

http://www.nlt.go.th
ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม http://library.moj.go.th
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ศาลยุติธรรม http://www.library.coj.go.th
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงพลังงาน http://elibrary.energy.go.th
ห้องสมุดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม http://library.tisi.go.th
ห้องสมุดสำนักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) http://elibrary.trf.or.th
ห้องสมุดและจดหมายเหตุ ธนาคารแห่งประเทศไทย http://www.bot.or.th/Thai/LibraryAndArchives
ห้องสมุดรัฐสภา http://www.parliament.go.th/library
ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย http://www.maruey.com
ห้องสมุดธรรมะ มูลนิธิบ้านอารีย์ http://www.baanaree.net
ห้องสมุดธรรมะออนไลน์ http://www.dhammaonlinelibrary.com
ห้องสมุดไทย http://www.thailibrary.co.cc
ห้องสมุดทีเคออนไลน์ - TK park http://www.tkpark.or.th/tha/library_book
ห้องสมุดดาราศาสตร์ - สมาคมดาราศาสตร์ไทย http://thaiastro.nectec.or.th/library/library.html
ห้องสมุดงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) http://www.riclib.nrct.go.th
ห้องสมุดความรู้การเกษตร - กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ http://www.doae.go.th/library
ห้องสมุดความรู้ -โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา http://web.ku.ac.th/nk40/nk/lib
ห้องสมุดการ์ตูน แอนิเมชั่น สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก http://www.cartoonthai.in.th/library.html
ห้องสมุดกองบัญชาการกองทัพบก http://library.rta.mi.th
ห้องสมุดกรมทรัพย์สินทางปัญญา http://www.ipthailand.go.th/ipl/\
ห้องสมุดกฎหมาย สำนักงานกรรมการกฤษฎีกา http://www.krisdika.go.th
ห้องสมุดองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก http://www.thaiveterans.mod.go.th/wvoth/lib_ple/Library-index.html
ศูนย์วิทยบริการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข http://elib.fda.moph.go.th/library
ฮิต: 1143