JoomlaTemplates.me by WebHostArt

ตารางสอบปลาย

ภาคเรียนปีการศึกษา 1/2562

สำหรับนักเรียนปวช.1 - 3 และปวส.1 - 2 กลุ่ม B 
สาขา ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ และสาขา ไฟฟ้ากำลัง
 (วิทยาลัยฯ)(ศูนย์การเรียน/วิทยาลัยเครือข่าย)

  ปฏิทินแผนกวัดผลและประเมินผล-การศึกษา ปีการศึกษา 2562

               สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงก์
       (วิทยาลัยฯ)(ศูนย์การเรียน/วิทยาลัยเครือข่าย)    

 กำหนดทำแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 1/2562

 
 สำหรับนักเรียนปวช.1 - 3 และปวส.1 -2 กลุ่ม B 
สาขา ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ และสาขา ไฟฟ้ากำลัง
 ทำการประเมินได้ที่ลิงก์ (ด้านล่างสุดของเว็บไซต์) 

ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์

หมวด: ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, 04 มกราคม 2555 เขียนโดย Admin

 

 กำหนดการทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการสอนของครูผู้สอน 

ภาคเรียนที่ 1/2562 ทั้งในส่วนวิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์

อ่านเพิ่มเติม...

การเข้าแบบประเมินได้ในช่วงเวลาต่อไปนี้ 
: ปวส.1 /ปวช.1-2 เริ่มวันที่ 23 ก.ค. - 20 ส.ค. 62 
  1.วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์     2.ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ 
  3.วิทยาลัยในโครงการความร่วมมือ 

หรือ ลิงก์การทำแบบอยู่ด้านล่างสุดของเว็บไซต์ 

 

เอกสารตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ปวช.1-3 และปวส. 1 - 2  กลุ่ม B สาขางานธุรกิจค้าปลีกและสาขางานไฟฟ้ากำลัง

อ่านเพิ่มเติม...

 

 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงก์  (วิทยาลัยฯ)(ศูนย์การเรียน/วิทยาลัยเครือข่าย)

 

 

 

 

 กำหนดการทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการสอนของครูผู้สอน 

ภาคเรียนที่ 2/2561 ทั้งในส่วนวิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์

อ่านเพิ่มเติม...

การเข้าแบบประเมินได้ในช่วงเวลาต่อไปนี้ 
: ปวส.1 /ปวช.1-2 เริ่มวันที่ 22 เม.ย. - 3 พ.ค. 62 
  1.วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์     2.ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ 
  3.วิทยาลัยในโครงการความร่วมมือ 

หรือ ลิงก์การทำแบบอยู่ด้านล่างสุดของเว็บไซต์ 

 

เอกสารตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ปวช.1-2 และปวส. 1  กลุ่ม A สาขางานธุรกิจค้าปลีกและสาขางานไฟฟ้ากำลัง

อ่านเพิ่มเติม...

 

 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงก์  (วิทยาลัยฯ)(ศูนย์การเรียน/วิทยาลัยเครือข่าย)
ทำการสอบตั้งแต่ในวันที่ 7 - 10 เมษายน 2562

 

 

 

 กำหนดการทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการสอนของครูผู้สอน 

ภาคเรียนที่ 2/2561 ทั้งในส่วนวิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์

อ่านเพิ่มเติม...

การเข้าแบบประเมินได้ในช่วงเวลาต่อไปนี้ 
: ปวช.3/ปวส.2 เริ่มวันที่ 12 ธ.ค. - 26 ธ.ค. 61
: ปวส.1 /ปวช.1-2 เริ่มวันที่ 28 ม.ค. - 15 ก.พ. 62 
  1.วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์     2.ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ 
  3.วิทยาลัยในโครงการความร่วมมือ 

หรือ ลิงก์การทำแบบอยู่ด้านล่างสุดของเว็บไซต์ 

เอกสารตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ปวช.3 และปวส. 2  กลุ่ม A - B สาขางานธุรกิจค้าปลีกและสาขางานไฟฟ้ากำลัง

อ่านเพิ่มเติม... 

 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงก์  (วิทยาลัยฯ)(ศูนย์การเรียน/วิทยาลัยเครือข่าย)
ทำการสอบตั้งแต่ในวันที่ 17 - 21 ธันวาคม 2562

 

 

 

กำหนดการทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการสอนของครูผู้สอน 

ภาคเรียนที่ 1/2561 ทั้งในส่วนวิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์

อ่านเพิ่มเติม...

การเข้าแบบประเมินได้ในช่วงเวลาต่อไปนี้ 
: ปวช.3/ปวส.2 เริ่มวันที่ 1 ต.ค - 17 ต.ค. 61
: ปวส.1 /ปวช.1-2 เริ่มวันที่ 29 ต.ค - 15 พ.ย. 61 
  1.วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์     2.ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ 
  3.วิทยาลัยในโครงการความร่วมมือ 

หรือ ลิงก์การทำแบบอยู่ด้านล่างสุดของเว็บไซต์ 

 

เอกสารตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ปวช.1-3 และปวส. 1 - 2  กลุ่ม A 

สาขางานธุรกิจค้าปลีกและสาขางานไฟฟ้ากำลัง

อ่านเพิ่มเติม... 

 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงก์  (วิทยาลัยฯ)(ศูนย์การเรียน/วิทยาลัยเครือข่าย)
ทำการสอบตั้งแต่ในวันที่ 16 ตุลาคม - 16 พฤศจิการยน 2561

 

 

 

  

กำหนดการทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการสอนของครูผู้สอน 

ภาคเรียนที่ 1/2561 ทั้งในส่วนวิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์

อ่านเพิ่มเติม...

การเข้าแบบประเมินได้ในช่วงเวลาต่อไปนี้ 
: ปวช.3/ปวส.2 เริ่มวันที่ 16 ก.ค - 3 ส.ค. 61
: ปวส.1 /ปวช.1-2 เริ่มวันที่ 30 ก.ค - 10 ส.ค. 61 
  1.วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์     2.ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ 
  3.วิทยาลัยในโครงการความร่วมมือ 
หรือ ลิงก์การทำแบบอยู่ด้านล่างสุดของเว็บไซต์ 
 
  
 เอกสารตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ปวช.1-3 และปวส. 1  กลุ่ม B 

สาขางานธุรกิจค้าปลีกและสาขางานไฟฟ้ากำลัง

อ่านเพิ่มเติม...

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงก์  (วิทยาลัยฯ)(ศูนย์การเรียน/วิทยาลัยเครือข่าย) 

 ทำการสอบตั้งแต่ในวันที่ 31 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2561

   

   

 

 

 

แจ้งเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการศึกษาการเรียนรู้รายวิชาในสัดส่วนผลคะแนน 
ปีการศึกษา 2561

อ่านเพิ่มเติม...

เอกสารในส่วนของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (ลิงก์สำหรับดาวน์โหลด)
เอกสารในส่วนของศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์และวิทยาลัยในโครงการความร่วมมือ
(ลิงก์สำหรับดาวน์โหลด)

 

 

 

เอกสารตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ปวช.1-2 และปวส. 1  กลุ่ม A สาขาธุรกิจค้าปลีกและสาขา ไฟฟ้ากำลัง

อ่านเพิ่มเติม...

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงก์  (วิทยาลัยฯ)(ศูนย์การเรียน/วิทยาลัยเครือข่าย) 

 ทำการสอบตั้งแต่ในวันที่ 7 - 10 พฤศภาคม 2561

 

 

 

  

 เอกสารตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ปวช.3  กลุ่ม A สาขาธุรกิจค้าปลีก

อ่านเพิ่มเติม...

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงก์  (วิทยาลัยฯ)(ศูนย์การเรียน/วิทยาลัยเครือข่าย) 

 ทำการสอบในวันจันทร์ที่ 19 และวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

 

 

 

  

 

เอกสารตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ปวช.1-3 และปวส.1 กลุ่ม B สาขาธุรกิจค้าปลีกและสาขาไฟฟ้ากำลัง

อ่านเพิ่มเติม...

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงก์  (วิทยาลัยฯ)(ศูนย์การเรียน/วิทยาลัยเครือข่าย) 

 

 

  

 

 

 

เอกสารตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 ปวช.1-3 และปวส.1 กลุ่ม A สาขาธุรกิจค้าปลีกและสาขาไฟฟ้ากำลัง

อ่านเพิ่มเติม...

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงก์  (วิทยาลัยฯ)(ศูนย์การเรียน/วิทยาลัยเครือข่าย) 

 

 

   

 

 

 

 

แจ้งเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการศึกษาการเรียนรู้รายวิชาในสัดส่วนผลคะแนน 
ปีการศึกษา 2559

อ่านเพิ่มเติม...

เอกสารในส่วนของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (ลิงก์สำหรับดาวน์โหลด)
เอกสารในส่วนของศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์และวิทยาลัยในโครงการความร่วมมือ
(ลิงก์สำหรับดาวน์โหลด)

 

 

 
 
   

แนวทางแผนกวัดผลและประเมินผลการศึกษา ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ / วิทยาลัยโครงการในความร่วมมือ ประชุมในวันที่ 30 พ.ย. 58 

อ่านเพิ่มเติม...สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงก์
 (ศูนย์การเรียน/วิทยาลัยเครือข่าย)  

 

 

 
 
ฮิต: 76125