JoomlaTemplates.me by WebHostArt

ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์

หมวด: ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 04 มกราคม 2555 เขียนโดย Admin

เอกสารตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 ปวช.3 และปวส. 1 - 2  กลุ่ม A สาขางานธุรกิจค้าปลีก,สาขางานไฟฟ้ากำลังและสาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์,ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์และวิทยาลัยในโครงการความร่วมมือ)

อ่านเพิ่มเติม...

 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงก์  
(วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์)

 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงก์  

(ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ และ วิทยาลัยในโครงการความร่วมมือ)

 

  

 

เอกสารตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 ปวช.1 - 3 และปวส. 1 - 2  กลุ่ม B สาขางานธุรกิจค้าปลีกและสาขางานไฟฟ้ากำลัง (วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์,ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์และวิทยาลัยในโครงการความร่วมมือ)

อ่านเพิ่มเติม...

 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงก์  
(วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์)

 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงก์  

(ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ และ วิทยาลัยในโครงการความร่วมมือ)

 

 

กำหนดการทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการสอนของครูผู้สอน 

ภาคเรียนที่ 1/2564 ทั้งในส่วนวิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์

อ่านเพิ่มเติม...

 การเข้าแบบประเมินได้ในช่วงเวลาต่อไปนี้ 
: ปวส.2 /ปวช.2 สาวิชาธุรกิจค้าปลีกและสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  กลุ่ม B เริ่มเดือน 23 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2564

 

การปฐมนิเทศนักเรียนปรับพื้นฐาน โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการก่อนเปิดเรียน 

ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นปวช.1 และนักศึกษาปวส.1

อ่านเพิ่มเติม...

 

 

 

 

เอกสารตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ปวช.1 - 2 และปวส. 1  กลุ่ม A สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อและสาขางานช่างไฟฟ้ากำลัง (วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์,ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์และวิทยาลัยในโครงการความร่วมมือ)

อ่านเพิ่มเติม...

 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงก์  
(วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์)

 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงก์  
(ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ และ วิทยาลัยในโครงการความร่วมมือ)

 

 

กำหนดการทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการสอนของครูผู้สอน 

ภาคเรียนที่ 2/2563 ทั้งในส่วนวิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์

อ่านเพิ่มเติม...

 การเข้าแบบประเมินได้ในช่วงเวลาต่อไปนี้ 
: ปวส.1 /ปวช.1 - 2  สาวิชาธุรกิจค้าปลีกและสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  กลุ่ม A เริ่มเดือน 3 - 21 พฤษภาคม 2564

 

กำหนดการทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการสอนของครูผู้สอน 

ภาคเรียนที่ 2/2563 ทั้งในส่วนวิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์

อ่านเพิ่มเติม...

 การเข้าแบบประเมินได้ในช่วงเวลาต่อไปนี้ 
: ปวส.2 /ปวช.3 สาวิชาธุรกิจค้าปลีกและสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  กลุ่ม A เริ่มเดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน

 

 

 

 

 

กำหนดการทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการสอนของครูผู้สอน 

ภาคเรียนที่ 2/2563 ทั้งในส่วนวิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์

อ่านเพิ่มเติม...

การเข้าแบบประเมินได้ในช่วงเวลาต่อไปนี้ 
: ปวส.1 /ปวช.1-2  สาวิชาธุรกิจค้าปลีกและสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
กลุ่ม B เริ่มเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์
  1.วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์     2.ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ 
  3.วิทยาลัยในโครงการความร่วมมือ หรือ ลิงก์การทำแบบอยู่ด้านล่างสุดของเว็บไซต์ 

 

 

 

 

 

เอกสารตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 ปวช.1 - 3 และปวส. 1 - 2  กลุ่ม A สาขางานธุรกิจค้าปลีกและสาขางานไฟฟ้ากำลัง (วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์,ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์และวิทยาลัยในโครงการความร่วมมือ)

อ่านเพิ่มเติม...

 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงก์  
(วิทยาลัยเทคโนโลบีปัญญาภิวัฒน์)

 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงก์  
(ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ และ วิทยาลัยในโครงการความร่วมมือ)

 

กำหนดการทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการสอนของครูผู้สอน 

ภาคเรียนที่ 1/2563 ทั้งในส่วนวิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์

อ่านเพิ่มเติม...

การเข้าแบบประเมินได้ในช่วงเวลาต่อไปนี้ 
: ปวส.1 - 2 /ปวช.1-3 กลุ่ม A เริ่มวันที่ 6 ต.ค. - 13 พ.ย. 2563 
  1.วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์     2.ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ 
  3.วิทยาลัยในโครงการความร่วมมือ 

หรือ ลิงก์การทำแบบอยู่ด้านล่างสุดของเว็บไซต์ 

 

 เอกสารตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 ปวช.1 - 3 และปวส. 1 - 2  กลุ่ม B สาขางานธุรกิจค้าปลีกและสาขางานไฟฟ้ากำลัง (วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์,ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์และวิทยาลัยในโครงการความร่วมมือ)

อ่านเพิ่มเติม...

 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงก์  
(วิทยาลัยเทคโนโลบีปัญญาภิวัฒน์)

 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงก์  
(ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ และ วิทยาลัยในโครงการความร่วมมือ)

 

กำหนดการทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการสอนของครูผู้สอน 

ภาคเรียนที่ 1/2563 ทั้งในส่วนวิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์

อ่านเพิ่มเติม...

การเข้าแบบประเมินได้ในช่วงเวลาต่อไปนี้ 
: ปวส.1 - 2 /ปวช.1-3 กลุ่ม B เริ่มวันที่ 30 ก.ค  - 14 ส.ค. 63 
  1.วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์     2.ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ 
  3.วิทยาลัยในโครงการความร่วมมือ 

หรือ ลิงก์การทำแบบอยู่ด้านล่างสุดของเว็บไซต์ 

  

ข่าวสารเพิ่มเติม>>>>

ฮิต: 113939