JoomlaTemplates.me by WebHostArt

ตารางสอบปลายภาคเรียน

2/2560 ระดับชั้นปวช.1- 2 และ

ปวส. 1 (กลุ่ม A) 

สำหรับนักเรียนปวช.1 -  2 และปวส.1 กลุ่ม A
สาขา ธุรกิจค้าปลีก และสาขา ไฟฟ้ากำลัง
 (วิทยาลัยฯ)(ศูนย์การเรียน/วิทยาลัยเครือข่าย)

  ปฏิทินแผนกวัดผลและประเมินผล-การศึกษา ปีการศึกษา 2560

               สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงก์
       (วิทยาลัยฯ)(ศูนย์การเรียน/วิทยาลัยเครือข่าย)    

 กำหนดทำแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 2/2560

สำหรับนักเรียนปวช.1-2 กลุ่ม B
สาขา ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ ทำการประเมินได้ที่ลิงก์ (ด้านล่างสุดของเว็บไซต์)

 

 

ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์

หมวด: ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, 04 มกราคม 2555 เขียนโดย Admin

 

เอกสารตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ปวช.1-2 และปวส. 1  กลุ่ม A สาขาธุรกิจค้าปลีกและสาขา ไฟฟ้ากำลัง

อ่านเพิ่มเติม...

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงก์  (วิทยาลัยฯ)(ศูนย์การเรียน/วิทยาลัยเครือข่าย) 

 ทำการสอบตั้งแต่ในวันที่ 7 - 10 พฤศภาคม 2561

 

 

 

 

 

 เอกสารตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ปวช.3  กลุ่ม A สาขาธุรกิจค้าปลีก

อ่านเพิ่มเติม...

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงก์  (วิทยาลัยฯ)(ศูนย์การเรียน/วิทยาลัยเครือข่าย) 

 ทำการสอบในวันจันทร์ที่ 19 และวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

 

 

 

 

 

เอกสารตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ปวช.1-3 และปวส.1 กลุ่ม B สาขาธุรกิจค้าปลีกและสาขาไฟฟ้ากำลัง

อ่านเพิ่มเติม...

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงก์  (วิทยาลัยฯ)(ศูนย์การเรียน/วิทยาลัยเครือข่าย) 

 

 

 

 

 

 

เอกสารตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 ปวช.1-3 และปวส.1 กลุ่ม A สาขาธุรกิจค้าปลีกและสาขาไฟฟ้ากำลัง

อ่านเพิ่มเติม...

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงก์  (วิทยาลัยฯ)(ศูนย์การเรียน/วิทยาลัยเครือข่าย) 

 

 

 

 

 

 
  
แจ้งกำหนด!! การทำแบบประเมินความพึงพอใจผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของครูผู้สอน สำหรับ

(นักเรียนปวช.1-3 และปวส.1 กลุ่ม B ) ภาคเรียนที่ 1/2560

อ่านเพิ่มเติม...

 เริ่มทำการประเมินคุณครูผู้สอนได้แล้ว.. สำหรับนักเรียนปวช.1-3 และปวส.1 กลุ่ม B
ภาคเรียนที่ 1/2560 ตั้งแต่ปลายเดือน กรกฏาคม ถึงเดือน สิงหาคม
สิ้นสุดในวันที่ 11 สิงหาคม 2560

ทำการประเมินได้ที่ลิงก์ (ด้านล่างสุดของเว็บไซต์)

1.ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ลิงก์การทำประเมิน https://goo.gl/K1awZR

2.วิทยาลัยในโครงการความร่วมมือ ลิงก์การทำประเมิน https://goo.gl/uzGSEF 

 

 

 

เอกสารตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 ปวช.1-3 และปวส.1 กลุ่ม B สาขาธุรกิจค้าปลีกและสาขาไฟฟ้ากำลัง

อ่านเพิ่มเติม...

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงก์  (วิทยาลัยฯ)(ศูนย์การเรียน/วิทยาลัยเครือข่าย) 

 

 

 

 

 

 

 

 แจ้งกำหนด!! การทำแบบประเมินความพึงพอใจผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของครูผู้สอน สำหรับ

(นักเรียนปวช.1-2 กลุ่ม A ) ภาคเรียนที่ 2/2559

อ่านเพิ่มเติม...

 เริ่มทำการประเมินคุณครูผู้สอนได้แล้ว.. สำหรับนักเรียนปวช. 1-2  กลุ่ม A
ภาคเรียนที่ 2/2559 ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2560 
สิ้นสุดในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560

ทำการประเมินได้ที่ลิงก์ (ด้านล่างสุดของเว็บไซต์)

1.ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ลิงก์การทำประเมิน https://goo.gl/K1awZR

2.วิทยาลัยในโครงการความร่วมมือ ลิงก์การทำประเมิน https://goo.gl/uzGSEF 

 

 

 

เอกสารตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 ปวช.1-2 กลุ่ม A สาขาธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ

อ่านเพิ่มเติม...

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงก์  (วิทยาลัยฯ)(ศูนย์การเรียน/วิทยาลัยเครือข่าย)

 

 

 

 

 

  

แจ้งกำหนด!! การทำแบบประเมินความพึงพอใจผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของครูผู้สอน สำหรับ

(นักเรียนปวช.3 กลุ่ม A ) ภาคเรียนที่ 2/2559

อ่านเพิ่มเติม...

 เริ่มทำการประเมินคุณครูผู้สอนได้แล้ว.. สำหรับนักเรียนปวช. 3  กลุ่ม A
ภาคเรียนที่ 2/2559 ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 
สิ้นสุดในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

ทำการประเมินได้ที่ลิงก์ (ด้านล่างสุดของเว็บไซต์)

1.ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ลิงก์การทำประเมิน https://goo.gl/K1awZR

2.วิทยาลัยในโครงการความร่วมมือ ลิงก์การทำประเมิน https://goo.gl/uzGSEF 

 

 

 

เอกสารตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 ปวช.3 กลุ่ม A สาขาธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ

อ่านเพิ่มเติม...

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงก์  (วิทยาลัยฯ)(ศูนย์การเรียน/วิทยาลัยเครือข่าย)

 

 

 

 

 

 

แจ้งกำหนด!! การทำแบบประเมินความพึงพอใจผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของครูผู้สอน สำหรับ

(นักเรียนปวช.1-2 กลุ่ม B ) ภาคเรียนที่ 2/2559

อ่านเพิ่มเติม...

 เริ่มทำการประเมินคุณครูผู้สอนได้แล้ว.. สำหรับนักเรียนปวช.1-2  กลุ่ม B
ภาคเรียนที่ 2/2559 ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 60 สิ้นสุดในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 

ทำการประเมินได้ที่ลิงก์ (ด้านล่างสุดของเว็บไซต์)

1.ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ลิงก์การทำประเมิน https://goo.gl/K1awZR

2.วิทยาลัยในโครงการความร่วมมือ ลิงก์การทำประเมิน https://goo.gl/uzGSEF 

 

 

 

 

เอกสารตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 ปวช.1-2 กลุ่ม B สาขาธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ 

อ่านเพิ่มเติม... สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงก์  (วิทยาลัยฯ)(ศูนย์การเรียน/วิทยาลัยเครือข่าย)  

 

 

 

 

 

  

แจ้งกำหนด!! การทำแบบประเมินความพึงพอใจผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของครูผู้สอน สำหรับ

(นักเรียนปวช.3 กลุ่ม B ) ภาคเรียนที่ 2/2559

อ่านเพิ่มเติม...

 เริ่มทำการประเมินคุณครูผู้สอนได้แล้ว.. สำหรับนักเรียนปวช. 3  กลุ่ม B
ภาคเรียนที่ 2/2559 ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม  2559 เป็นต้นไป

ทำการประเมินได้ที่ลิงก์ (ด้านล่างสุดของเว็บไซต์)

1.ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ลิงก์การทำประเมิน https://goo.gl/K1awZR

2.วิทยาลัยในโครงการความร่วมมือ ลิงก์การทำประเมิน https://goo.gl/uzGSEF 

 

 

 

 

เอกสารตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 ปวช.3 กลุ่ม B สาขาธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ  

อ่านเพิ่มเติม... สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงก์  (วิทยาลัยฯ)(ศูนย์การเรียน/วิทยาลัยเครือข่าย)  

 

 

 

 

 

  

แจ้งกำหนด!! การทำแบบประเมินความพึงพอใจผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของครูผู้สอน สำหรับ

(นักเรียนปวช.1 - 3 กลุ่ม A ) ภาคเรียนที่ 1/2559

อ่านเพิ่มเติม...

 เริ่มทำการประเมินคุณครูผู้สอนได้แล้ว.. สำหรับนักเรียนปวช.1 - 3  กลุ่ม A
ภาคเรียนที่ 1/2559 ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม  - 11 พฤศจิกายน 2559 ทำการประเมินได้ที่ลิงก์ (ด้านล่างสุดของเว็บไซต์)

1.ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ลิงก์การทำประเมิน https://goo.gl/K1awZR

2.วิทยาลัยในโครงการความร่วมมือ ลิงก์การทำประเมิน https://goo.gl/uzGSEF 

 

 

 

 

 เอกสารตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ปวช.1-3 กลุ่ม A สาขาธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ สาขาไฟฟ้ากำลัง และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

อ่านเพิ่มเติม... สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงก์  (วิทยาลัยฯ)(ศูนย์การเรียน/วิทยาลัยเครือข่าย)  

 

 

 

 

 

  

แจ้งกำหนด!! การทำแบบประเมินความพึงพอใจผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของครูผู้สอน สำหรับ

(นักเรียนปวช.1 - 3 กลุ่ม B ) ภาคเรียนที่ 1/2559

อ่านเพิ่มเติม...

 เริ่มทำการประเมินคุณครูผู้สอนได้แล้ว.. สำหรับนักเรียนปวช.1 - 3  กลุ่ม B
ภาคเรียนที่ 1/2559 ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม  - 11 สิงหาคม 2559 

ทำการประเมินได้ที่ลิงก์ (ด้านล่างสุดของเว็บไซต์)

 

 

 

 

 

 

 

แจ้งเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการศึกษาการเรียนรู้รายวิชาในสัดส่วนผลคะแนน 
ปีการศึกษา 2559

อ่านเพิ่มเติม...

เอกสารในส่วนของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (ลิงก์สำหรับดาวน์โหลด)
เอกสารในส่วนของศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์และวิทยาลัยในโครงการความร่วมมือ
(ลิงก์สำหรับดาวน์โหลด)

 

 

 
 
 
 
 
 

แจ้งกำหนด!! การทำแบบประเมินความพึงพอใจผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของครูผู้สอน สำหรับ
(นักเรียนปวช.1 และปวช.2 กลุ่ม A ) ภาคเรียนที่ 2/2558

อ่านเพิ่มเติม...

 เริ่มทำการประเมินคุณครูผู้สอนได้แล้ว.. สำหรับนักเรียนปวช.1 และปวช.2 กลุ่ม A
ภาคเรียนที่ 2/2558 ตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย - 10 พ.ค. 2559 

ทำการประเมินได้ที่ลิงก์ (ด้านล่างสุดของเว็บไซต์)


 

 

 

 

 

 

 เอกสารตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 ปวช.1 และปวช.2 กลุ่ม A 

อ่านเพิ่มเติม...ปวช.1 และปวช.2 กลุ่ม A สาขา ธุรกิจค้าปลีก สาขา ไฟฟ้ากำลัง
และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงก์ 

(วิทยาลัยฯ)(ศูนย์การเรียน/วิทยาลัยเครือข่าย)  

 

 

 

  

การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...

 (Vocational National Educational Test : V - NET) 

สามารถดูเอกสารเกี่ยวกับการสอบ ได้ที่ลิงก์  
วิชา ความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปและ
บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ

ที่จะมีการสอบในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559

 

 

 

 

 

   

 

แจ้งกำหนด!! การทำแบบประเมินความพึงพอใจผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของครูผู้สอน สำหรับ
(นักเรียนปวช.3 กลุ่ม A ) ภาคเรียนที่ 2/2558

อ่านเพิ่มเติม...

 เริ่มทำการประเมินคุณครูผู้สอนได้แล้ว.. สำหรับนักเรียนปวช.3 กลุ่ม A
ภาคเรียนที่ 2/2558 ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ - 19 ก.พ. 2559 

ทำการประเมินได้ที่ลิงก์ (ด้านล่างสุดของเว็บไซต์)


 

 

 

 

 

 

 

เอกสารตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 ปวช.1 และปวช.2 กลุ่ม B และสามารถดาวน์โหลดกระดาษคำตอบรูปแบบใหม่ 

อ่านเพิ่มเติม...

 ปวช.1-2 กลุ่ม B สาขา ธุรกิจค้าปลีก สาขาไฟฟ้ากำลัง
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงก์ (วิทยาลัยฯ)(ศูนย์การเรียน/วิทยาลัยเครือข่าย) 
และสามารถดาวน์โหลด(กระดาษคำตอบรูปแบบใหม่) ได้ที่ลิงก์ เอกสารสำหรับ
ศูนย์การเรียนเพื่อทำการดาวน์โหลด


 

 

 

 

 

เเจ้งกำหนด!! การทำแบบประเมินความพึงพอใจผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของครูผู้สอนสำหรับ(นักเรียนปวช.1-2 กลุ่ม B) ภาคเรียนที่ 2/2558

อ่านเพิ่มเติม...

 เริ่มทำการประเมินคุณครูผู้สอนได้แล้ว.. สำหรับนักเรียนปวช.1-2 กลุ่ม B
ภาคเรียนที่ 2/2558 ตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค - 5 ก.พ 2559 

ทำการประเมินได้ที่ลิงก์ (ด้านล่างสุดของเว็บไซต์)


 

 

 

 

 

 

 

แจ้งกำหนด!! การทำแบบประเมินความพึงพอใจผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของครูผู้สอน สำหรับ
(นักเรียนปวช.3 กลุ่ม B ) ภาคเรียนที่ 2/2558

อ่านเพิ่มเติม...

 เริ่มทำการประเมินคุณครูผู้สอนได้แล้ว.. สำหรับนักเรียนปวช.3 กลุ่ม B
ภาคเรียนที่ 2/2558 ตั้งแต่วันที่ 14 ธ.ค - 18 ธ.ค 58 ทำการประเมินได้ที่ลิงก์ 

(ด้านล่างสุดของเว็บไซต์)


 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางแผนกวัดผลและประเมินผลการศึกษา ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ / วิทยาลัยโครงการในความร่วมมือ ประชุมในวันที่ 30 พ.ย. 58 

อ่านเพิ่มเติม...สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงก์
 (ศูนย์การเรียน/วิทยาลัยเครือข่าย)  

 

 

 

เอกสารตารางสอบปลาย 1/2558 กลุ่ม A และสามารถดาวน์โหลดกระดาษคำตอบรูปแบบใหม่

อ่านเพิ่มเติม...ปวช.1-3 กลุ่ม A สาขา ธุรกิจค้าปลีก สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาไฟฟ้ากำลังสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงก์ (วิทยาลัยฯ)(ศูนย์การเรียน/วิทยาลัยเครือข่าย) 

 
และสามารถดาวน์โหลด(กระดาษคำตอบรูปแบบใหม่) ได้ที่ลิงก์ เอกสารสำหรับ
ศูนย์การเรียนเพื่อทำการดาวโหลด

 

 

 

กำหนด ทำแบบประเมินความพึงพอใจผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของครูผู้สอน

อ่านเพิ่มเติม...

เริ่มทำการประเมินคุณครูผู้สอนได้แล้ว.. สำหรับนักเรียนกลุ่ม A ภาคเรียนที่ 1/58
ตั้งแต่วันที่ 2 ต.ค สิ้นสุดวันที่ 6 พ.ย. 2558
ทำการประเมินได้ที่ลิงก์ (ด้านล่างสุดของเว็บไซต์)

 

 

 

 

  

แจ้งกำหนดการ แก้ไขผลการเรียนและการลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริม ภาคเรียนที่ 1/58 กลุ่ม A

อ่านเพิ่มเติม...

ลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริมภาคเรียนที่ 1/2558 กลุ่มA
ปวช.3 เปิดลงทะเบียนวันที่ 31 ส.ค. ถึง 3 ก.ย 2558 
- เริ่มเรียนวันที่ 7 ก.ย. ถึง 7 ต.ค. 2558 (ส่งเล่มฟ้าวันที่ 9 ต.ค. 2558)
กำหนดการแก้ไขผลการเรียนนักเรียนปวช.2
ผลการเรียน 0,ม.ส. เริ่มให้แก้ไขตั้งแต่วันที่ 1-10 ก.ย 2558
ปวช.2 เปิดลงทะเบียนวันที่ 14 - 17 ก.ย 2558 
- เริ่มเรียนวันที่ 21 ก.ย. ถึง 21 ต.ค. 2558 (ส่งเล่มฟ้าวันที่ 26 ต.ค. 2558)

 แจ้ง.... ตารางสอบปลาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558 นักเรียนกลุ่ม B

อ่านเพิ่มเติม...

ปวช.3 กลุ่ม B สาขางาน ธุรกิจค้าปลีก
สอบวันที่ 03 ส.ค. 58 - 05 ส.ค. 58
ปวช.1-2 กลุ่ม B สาขางาน ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ
สอบวันที่ 10 ส.ค. 58 - 05 ส.ค. 58
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงก์ (วิทยาลัย) (ศูนย์การเรียน/วิทยาลัยเครือข่าย)           

  

 แจ้งกำหนดการทำแบบประเมินความพึงพอใจผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของครูผู้สอน

อ่านเพิ่มเติม...

เริ่มทำการประเมินครูผู้สอนวันที่ 7 ก.ค 58 สำหรับนักเรียนปวช.1-3 ภาคเรียนที่ 1/2558 
สาขา ธุรกิจค้าปลีก,สาขา ไฟฟ้ากำลังและสาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้ที่ลิงก์                

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  = http://goo.gl/forms/IqugY1rYJK             
ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์         = http://goo.gl/forms/gf8U8V6mph          
วิทยาลัยในโครงการความร่วมมือ   
= http://goo.gl/forms/hy5ZI6GJCm

และจะดำเนินการปิดระบบวันศุกร์ที่ 7 ก.ค 58

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2558

อ่านเพิ่มเติม...

 ปัญญาภิวัฒน์ จัดการประชุมผู้ปปกครองและรับผลการเรียนประจำปีการศึกษา 2558 นักเรียนปวช. 2-3
ทุกสาขางาน ในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2558 ณ อาคารปัญญาภิวัฒน์ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

 

  

 

 

 

ประกาศผลการเรียนพร้อมประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2558

อ่านเพิ่มเติม...

 ปัญญาภิวัฒน์ จัดการประชุมผู้ปกครองและรับผลการเรียนประจำปีการศึกษา 2558 นักเรียนปวช. 2-3
ทุกสาขางาน ในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2558 ณ อาคารปัญญาภิวัฒน์ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

 

  

 

 

อบรม ทักษะการทำวิจัยในชั้นเรียนของครู ประจำปีการศึกษา 2557

อ่านเพิ่มเติม...

 ปัญญาภิวัฒน์ จัดการอบรมแก่ครูอาจารย์  "ทักษะการทำวิจัยในชั้นเรียนของครู ประจำปีการศึกษา 2557" โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร. กิตติ รัตนราษี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดทำวิจัยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ในวันที่ 26-27 สิงหาคม 2557 ณ อาคารปัญญาภิวัฒน์ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

  

 

 

การจัดการสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test : V-NET)

อ่านเพิ่มเติม...

 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558 ที่ผ่าน ระดับปีการศึกษา 3 จัดขึ้น ณ อาคารปัญญาภิวัฒน์ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

 

 

  

 

โครงการ พัฒนาคุณภาพข้อสอบ ประจำปีการศึกษา 2557

อ่านเพิ่มเติม...

ปัญญาภิวัฒน์ จัดงาน "โครงการหน่อนวัตกรรมครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557" โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วิสิทธิ์ งามเลิศชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์เป็นประธานเปิดงาน ตามวัตถุประสงค์การพัฒนาคุณภาพข้อสอบได้รับเกียรติเชิญวิทยากร 3 ท่านคือ ดร.ผดุงชัย ภู่พัฒน์ ,
ท่านอาจารย์ วิภา พงษ์พิจิตรและท่านอาจารย์ วิรัตน์ ขวัญยืน มากล่าวเป็นวิทยากร ในวันที่ 22-25 สิงหาคม 2557 ณ อาคารปัญญาภิวัฒน์ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

  

ฮิต: 57110