Up

โครงการปีการศึกษา 2561

แบบสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561
แบบสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมการติดตามผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ ปีการศึกษา 2561
 
 
Powered by Phoca Download