ขอบเขตงาน

 

ภาระงานกลุ่ม 1 (งานระบบการวัดผล)

1. งานพัฒนาระบบ / รูปแบบ / วิธีการ  วัดและประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบฐานสมรรถนะ (Competency based Evaluation)  (วิเคราะห์ / ออกแบบ / ส่งเสริม / กำกับ / ช่วยเหลือ / ประเมิน / ปรับปรุง)

2. งานตรวจสอบ ประมวลผล และเสนอขออนุมัติผลการเรียน

3. งานเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบหลักสูตรที่ใช้จัดการศึกษา (หลักสูตรปกติ  และหลักสูตรเทียบโอนความรู้และประสบการณ์)

4. งานจัดการสอบทุกประเภท (สอบเข้าเรียน / สอบปลายภาค / สอบมาตรฐานวิชาชีพ / สอบเทียบโอน)

 

ภาระงานกลุ่ม 2 (งานระบบการประเมินผล)

5. งานพัฒนาคุณภาพข้อสอบทุกประเภท (ก่อนใช้และหลังใช้) และจัดทำธนาคารข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์ / ข้อสอบออนไลน์

6. งานประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน (ประเมินผล / วิเคราะห์ผล  / รายงานผล)

7. งานประเมินคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน (ประเมินผล / วิเคราะห์ผล  / รายงานผล)

8. งานติดตามช่วยเหลือและส่งต่อผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตร

9. งานประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของครู

 

ภาระงานพื้นฐาน

10. งานประกันคุณภาพงานด้วยวงจรคุณภาพ PDCA ตามมาตรฐาน สอศ. / สมศ. / TQA / รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน 

11. งานจัดทำข้อมูลและสารสนเทศเพื่อ KM และ LO

วิสัยทัศน์

 พัฒนาระบบวัดผลและประเมินผลแบบฐานสมรรถนะที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบริการงานวัดผลแลประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบวัดผลและประเมินผลแบบฐานสมรรถนะ

2. สร้างความร่วมมือและความเข้าใจในวิธีการวัดผลและประเมินผลร่วมกับศูนย์การเรียนวิทยาลัยเครือข่ายในความร่วมมือ

และวิทยาลัยเทคโนโลนยีปัญญาภิวัฒน์

3. พัฒนาระบบคลังข้อสอบ

4. บริการเกี่ยวกัยงานวัดผลแลประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ

Copyright ©2023 academicptc.panyapiwat.ac.th - Design by Top 10 Binary Options
f t g m