TheGrue.org

การประกันคุณภาพการศึกษา

เขียนโดย Joomla

๑. ความจําเปนของการประกันคุณภาพการศึกษา

ปัจจุบันมีปจจัยภายในและภายนอกประเทศหลายประการที่ทําใหการประกันคุณภาพ

การศึกษา เปนสิ่งจําเปนที่ตองเรงดําเนินการ อาทิ การตื่นตัวในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาใน

ประเทศตาง ๆ การสื่อสารที่ไรพรมแดน การเพิ่มเสรีดานการคาและการบริการ ความคาดหวังของสังคม

สิทธิเสรีภาพของประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสารตลอดจนขอจํากัดในดานงบประมาณของประเทศ 

ปจจัยเหลานี้ไดกระตุนให ผูที่อยูในวงการศึกษาตระหนักถึงเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งปรากฏ

ออกมาในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ 

๒. การประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ.๒๕๔๒

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ได

กําหนดจุดมุงหมาย และหลักการของการจัดการศึกษา ที่ตองมุงเนนคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดย

กําหนดรายละเอียดไวในหมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๗ กําหนดใหมระบบ ี

การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย ระบบ 

การประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอกและในวรรคสอง บัญญัติวา ระบบ หลักเกณฑ 

และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ 

ไดออกกฎกระทรวง ๒ ฉบับ คือ 

 

 

 ๒.๑ กฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถาน ศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๖ ขอ ๒ วรรคสอง บัญญัติวา ระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา เปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษา ซึ่งเปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอยางตอเนื่อง ประกอบดวย 

 ๒.๑.๑ การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

 ๒.๑.๒ การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 

 ๒.๑.๓ การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 ๒.๑.๔ การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 ๒.๑.๕ การตรวจสอบและการทบทวนคุณภาพการศึกษา 

 ๒.๑.๖ การประเมินคุณภาพการศึกษา 

 ๒.๑.๗ การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป 

 ๒.๑.๘ การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา๑ – ๒

 ๒.๒ กฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ ขอ ๖ (๑) บัญญัติวาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงองคประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ดังตอไปนี้ 

 ๒.๒.๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินงาน 

 ๒.๒.๒ การเรียนการสอน 

 ๒.๒.๓ กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 

 ๒.๒.๔ การวิจัย 

 ๒.๒.๕ การบริการทางวิชาการแกสังคม 

 ๒.๒.๖ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 ๒.๒.๗ การบริหารและการจัดการ 

 ๒.๒.๘ การเงินและงบประมาณ 

 ๒.๒.๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

 การประกันคุณภาพภายใน มาตรา ๔๘ กําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดให

มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวย

งานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

 การประกันคุณภาพภายนอก มาตรา ๔๙ กําหนดใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษามีฐานะเปนองคการมหาชน ทําหนาที่พัฒนาเกณฑวิธีการประเมินคุณภาพ

ภายนอก และทําการประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดย

คํานึงถึงความมุงหมายและหลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแตละระดับตามที่กําหนดไวใน

พระราชบัญญัตินี้ ใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหงอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกหาป 

นับตั้งแตการประเมินครั้งสุดทายและเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน

มาตรฐานการศึกษาชาติ 

๑. มาตรฐานการศึกษา 

 มาตรฐานการศึกษา หมายความวา ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค

และมาตรฐานที่ตองการใหเกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแหง และเพื่อใชเปนหลักในการเทียบเคียง สําหรับการ 

สงเสริมและกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา

 

คอมเมนต์   

0 #1 สุกัญญา พนาสุวรรณรัตน์ 2560-10-16 17:14
1. ขาดบันทึกหลังสอน
2. ขาดหน่วยที่ 2
3. ควรปรับแผนให้เป็นของวิทยาลัยฯ
4.แผนหน่วยที่ 3 กิจกรรมการสอนเหมือนหน่วยที่4 ค่ะและแผนหน่วยที่ 7 กิจกรรมการสินเหมือนหน่วยที่ 8 ค่ะ
อ้างอิง

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช