• 1

  • 2

  • 3

  • 4

ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์

กำหนดการทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการสอนของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (รอบกลุ่ม B) ทั้งในส่วนวิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์,ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์และสถานศึกษาในโครงการความร่วมมือ

อ่านเพิ่มเติม...

 การเข้าแบบประเมินได้ในช่วงเวลาต่อไปนี้ 
: ระดับปวช.1 - 2 สาวิชาธุรกิจค้าปลีก และสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และปวส.2 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก,สาขาวิชาเทคนิควิทยาการนาฬิกา
  กลุ่ม B เริ่มเดือน 6 - 16 กุมภาพันธ์ 2567

  3.วิทยาลัยในโครงการความร่วมมือ

 

กำหนดการตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ไตรมาสที่ 3 (กลุ่ม B) ของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 

อ่านเพิ่มเติม...

 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงก์  
 - ระดับปวส.1 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลักสมัยใหม่ และสาขาวิชาเทคนิควิทยาการนาฬิกา
ระดับปวช.1 - 2 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก และสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 

 

 

กำหนดการทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการสอนของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (รอบกลุ่ม B) ทั้งในส่วนวิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์,ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์และสถานศึกษาในโครงการความร่วมมือ

อ่านเพิ่มเติม...

 การเข้าแบบประเมินได้ในช่วงเวลาต่อไปนี้ 
: ระดับปวช. 3 สาวิชาธุรกิจค้าปลีก และสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และปวส.2 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก,สาขาวิชาเทคนิควิทยาการนาฬิกา
  กลุ่ม B เริ่มเดือน 12 - 22 ธันวาคม 2566

  3.วิทยาลัยในโครงการความร่วมมือ

 

กำหนดการตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ไตรมาสที่ 3 (กลุ่ม B) ของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 

อ่านเพิ่มเติม...

 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงก์  
 - ระดับปวส.2 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลักสมัยใหม่ และสาขาวิชาเทคนิควิทยาการนาฬิกา
ระดับปวช.3 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก และสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 
 

 

กำหนดการตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ไตรมาสที่ 2 (กลุ่ม A) ของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 

อ่านเพิ่มเติม...

 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงก์  
 - ระดับปวส.1 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลักสมัยใหม่ และสาขาวิชาเทคนิควิทยาการนาฬิกา
ระดับปวช.1 - 2 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก และสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 
 

 

 กำหนดการทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการสอนของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (รอบกลุ่ม A) ทั้งในส่วนวิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์,ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์และสถานศึกษาในโครงการความร่วมมือ

อ่านเพิ่มเติม...

 การเข้าแบบประเมินได้ในช่วงเวลาต่อไปนี้ 
: ระดับปวช. 1 - 2 สาวิชาธุรกิจค้าปลีก และสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และปวส.1 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก,สาขาวิชาเทคนิควิทยาการนาฬิกา
  กลุ่ม A เริ่มเดือน 8 - 11 พฤศจิกายน 2566

  3.วิทยาลัยในโครงการความร่วมมือ

 

กำหนดการตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ไตรมาสที่ 2 (กลุ่ม A) ของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 

อ่านเพิ่มเติม...

 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงก์  
 - ระดับปวส.3 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลักสมัยใหม่ และสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ระดับปวส.2 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก และสาขาวิชาเทคนิควิทยาการนาฬิกา
 
 

 

 ประชาสัมพันธ์ผู้มีความประสงค์เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2566 ตามความสมัครใจ (รอบที่ 2) 

อ่านเพิ่มเติม...

 ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 10 - 21 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
 โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ แผนกวัดผลและประเมินผลการศึกษา อาคาร 1 ห้อง 306
  หรือทางอาจารย์ที่ปรึกษา

 

 

 

กำหนดการตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ไตรมาสที่ 1 (กลุ่ม B) ของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 

อ่านเพิ่มเติม...

 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงก์  
 - ระดับปวส.1 สาขาวิชาไฟฟ้า
- ระดับปวส.1 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
- ระดับปวส.2 สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนตร์
 
 

  ประชาสัมพันธ์ผู้มีความประสงค์เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2566 ตามความสมัครใจ โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ แผนกวัดผลและประเมินผลการศึกษา อาคาร 1 ห้อง 306

อ่านเพิ่มเติม...

 ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนได้ที่ แผนกวัดผลและประเมินผลการศึกษา (ห้อง 306)
 

 

 

 

 

 กำหนดการตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ไตรมาสที่ 1 (กลุ่ม B) ระดับปวช.1 - 3 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก, ปวช.2 - 3 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง และระดับปวส.1 - 2 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและสาขาวิชาเทคนิควิทยานาฬิกา ทั้งในส่วนของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์และวิทยาลัยในโครงการความร่วมมือ

อ่านเพิ่มเติม...

 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงก์  
 

 

 กำหนดการทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการสอนของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (รอบกลุ่ม B) ทั้งในส่วนวิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์,ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์และสถานศึกษาในโครงการความร่วมมือ

อ่านเพิ่มเติม...

 การเข้าแบบประเมินได้ในช่วงเวลาต่อไปนี้ 
: ระดับปวช.3 สาวิชาธุรกิจค้าปลีก,สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และระดับปวส.2 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
  กลุ่ม B เริ่มเดือน 24 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2566
  ระดับปวช. 1 - 2 สาวิชาธุรกิจค้าปลีก และสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และปวส.1 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
  กลุ่ม B เริ่มเดือน 4  -  11 สิงหาคม 2566

  3.วิทยาลัยในโครงการความร่วมมือ

 

 กำหนดการทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการสอนของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (รอบกลุ่ม A) ทั้งในส่วนวิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์,ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์และสถานศึกษาในโครงการความร่วมมือ

อ่านเพิ่มเติม...

 การเข้าแบบประเมินได้ในช่วงเวลาต่อไปนี้ 
: ระดับปวส.2 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและสาขาวิชาเทคนิควิทยาการนาฬิกา
  ระดับปวช.3สาวิชาธุรกิจค้าปลีก และสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  กลุ่ม A เริ่มเดือน 7 - 23 ธันวาคม 2565

  3.วิทยาลัยในโครงการความร่วมมือ

 

กำหนดการทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการสอนของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (รอบกลุ่ม A) ทั้งในส่วนวิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์,ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์และสถานศึกษาในโครงการความร่วมมือ

อ่านเพิ่มเติม...

 การเข้าแบบประเมินได้ในช่วงเวลาต่อไปนี้ 
: ระดับปวส.1 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
  ระดับปวช.1 - 2 สาวิชาธุรกิจค้าปลีก และสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  กลุ่ม A เริ่มเดือน 2 - 11 พฤศจิกายน 2565

  3.วิทยาลัยในโครงการความร่วมมือ

 

เอกสารตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ไตรมาสที่ 2 (กลุ่ม A) ระดับปวช.3 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก,สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง และระดับปวส.2 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก,สาขาวิชาเทคนิควิทยานาฬิกา ทั้งในส่วนของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์และวิทยาลัยในโครงการความร่วมมือ)

อ่านเพิ่มเติม...

 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงก์  
(วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์)

 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงก์  

(ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ และ วิทยาลัยในโครงการความร่วมมือ)

 

 

 กำหนดการทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการสอนของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (รอบกลุ่ม A) ทั้งในส่วนวิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์,ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์และสถานศึกษาในโครงการความร่วมมือ

อ่านเพิ่มเติม...

 การเข้าแบบประเมินได้ในช่วงเวลาต่อไปนี้ 
: ระดับปวส.2 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
  ระดับปวช.3 สาวิชาธุรกิจค้าปลีก และสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  กลุ่ม A เริ่มเดือน 11 - 21 ตุลาคม 2565

 

 

เอกสารตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ไตรมาสที่ 1 (กลุ่ม B) ระดับปวช.3 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก,สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง และระดับปวส.2 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก,สาขาวิชาเทคนิควิทยานาฬิกา ทั้งในส่วนของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์และวิทยาลัยในโครงการความร่วมมือ)

อ่านเพิ่มเติม...

 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงก์  
(วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์)

 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงก์  

(ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ และ วิทยาลัยในโครงการความร่วมมือ)

 

 

 

กำหนดการทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการสอนของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (รอบกลุ่ม B) ทั้งในส่วนวิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์,ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์และสถานศึกษาในโครงการความร่วมมือ

อ่านเพิ่มเติม...

 การเข้าแบบประเมินได้ในช่วงเวลาต่อไปนี้ 
: ระดับปวส.2 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก และสาขาวิชาเทคนิควิทยานาฬิกา
  ระดับปวช.3 สาวิชาธุรกิจค้าปลีก และสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  กลุ่ม B เริ่มเดือน 22 - 29 กรกฎาคม 2565

 

 

เอกสารตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ไตรมาสที่ 4 (กลุ่ม A) ระดับปวช.1 - 2 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก,สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง และระดับปวส.1 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก,สาขาวิชาเทคนิควิทยานาฬิกา ทั้งในส่วนของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์และวิทยาลัยในโครงการความร่วมมือ)

อ่านเพิ่มเติม...

 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงก์  
(วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์)

 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงก์  

(ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ และ วิทยาลัยในโครงการความร่วมมือ)

 

 

 

กำหนดการทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการสอนของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (รอบกลุ่ม A) ทั้งในส่วนวิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์,ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์และสถานศึกษาในโครงการความร่วมมือ

อ่านเพิ่มเติม...

 การเข้าแบบประเมินได้ในช่วงเวลาต่อไปนี้ 
: ระดับปวส.1 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก และสาขาวิชาเทคนิควิทยานาฬิกา
  ระดับปวช.1 - 2 สาวิชาธุรกิจค้าปลีกและสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  กลุ่ม A เริ่มเดือน 25 เมษายน  - 6 พฤษภาคม 2565

 

 

กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา(V-NET) ประจำปีการศึกษา 2564 ณ สนามสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยกำหนดการสอบในวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น.

อ่านเพิ่มเติม...

โดยมีเกณฑ์การสอบและประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ

  

 

 

 

 

 กำหนดการทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการสอนของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (รอบกลุ่ม A) ทั้งในส่วนวิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์,ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์และสถานศึกษาในโครงการความร่วมมือ

อ่านเพิ่มเติม...

 การเข้าแบบประเมินได้ในช่วงเวลาต่อไปนี้ 
: ระดับปวส.1 สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนตร์
  ระดับปวส.2 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
  ระดับปวช.3 สาวิชาธุรกิจค้าปลีกและสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  กลุ่ม A เริ่มเดือน 22 กุมภาพันธ์  - 1 มีนาคม 2565

 

กำหนดการทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการสอนของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (รอบกลุ่ม B) ทั้งในส่วนวิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์,ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์และสถานศึกษาในโครงการความร่วมมือ

อ่านเพิ่มเติม...

 การเข้าแบบประเมินได้ในช่วงเวลาต่อไปนี้ 
: ระดับปวส.1 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
  ระดับปวช.1 - 2 สาวิชาธุรกิจค้าปลีกและสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  กลุ่ม B เริ่มเดือน 4 - 18 กุมภาพันธ์ 2565

 

 

 

 

 

กำหนดการทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการสอนของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (รอบกลุ่ม B) ทั้งในส่วนวิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์,ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์และสถานศึกษาในโครงการความร่วมมือ

อ่านเพิ่มเติม...

 การเข้าแบบประเมินได้ในช่วงเวลาต่อไปนี้ 
: ระดับปวส.2 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
  ระดับปวช.3 สาวิชาธุรกิจค้าปลีกและสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  กลุ่ม B เริ่มเดือน 13 - 24 ธันวาคม 2564

 

 

 

 

เอกสารตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ปวช.3 และปวส.2  กลุ่ม B สาขางานธุรกิจค้าปลีก,สาขางานไฟฟ้ากำลังและสาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์,ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์และวิทยาลัยในโครงการความร่วมมือ)

อ่านเพิ่มเติม...

 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงก์  
(วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์)

 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงก์  

(ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ และ วิทยาลัยในโครงการความร่วมมือ)

 

  

 

 

 

 

กำหนดการทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการสอนของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รอบกลุ่ม A) ทั้งในส่วนวิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์,ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์และสถานศึกษาในโครงการความร่วมมือ

อ่านเพิ่มเติม...

 การเข้าแบบประเมินได้ในช่วงเวลาต่อไปนี้ 
: ระดับปวส.1 - 2 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
  ระดับปวช.3 สาวิชาธุรกิจค้าปลีกและสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  กลุ่ม A เริ่มเดือน 4 - 22 ตุลาคม 2564

 

เอกสารตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 ปวช.3 และปวส. 1 - 2  กลุ่ม A สาขางานธุรกิจค้าปลีก,สาขางานไฟฟ้ากำลังและสาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์,ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์และวิทยาลัยในโครงการความร่วมมือ)

อ่านเพิ่มเติม...

 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงก์  
(วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์)

 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงก์  

(ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ และ วิทยาลัยในโครงการความร่วมมือ)

 

  

 

 

เอกสารตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 ปวช.1 - 3 และปวส. 1 - 2  กลุ่ม B สาขางานธุรกิจค้าปลีกและสาขางานไฟฟ้ากำลัง (วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์,ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์และวิทยาลัยในโครงการความร่วมมือ)

อ่านเพิ่มเติม...

 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงก์  
(วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์)

 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงก์  

(ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ และ วิทยาลัยในโครงการความร่วมมือ)

 

 

 

กำหนดการทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการสอนของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รอบกลุ่ม B) ทั้งในส่วนวิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์,ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์และสถานศึกษาในโครงการความร่วมมือ

อ่านเพิ่มเติม...

 การเข้าแบบประเมินได้ในช่วงเวลาต่อไปนี้ 
: ระดับปวส.1 - 2 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
  ระดับปวช.1 - 3 สาวิชาธุรกิจค้าปลีกและสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  กลุ่ม B เริ่มเดือน 23 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2564

 

 

การปฐมนิเทศนักเรียนปรับพื้นฐาน โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการก่อนเปิดเรียน 

ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นปวช.1 และนักศึกษาปวส.1

อ่านเพิ่มเติม...

 

 

 

 

  

ข่าวสารเพิ่มเติม>>>>

Copyright ©2024 academicptc.panyapiwat.ac.th - Design by Top 10 Binary Options
f t g m